Members

name
Tomoyuki Horikiri associate professor
Sena Hashimoto JSPS researcher(PD)
Daisuke Yoshida D1
Tomoki Tsuno D1
Naoto Aizawa M2
Seiho Shindo M2
Yusuke Mizutani M2
Kohei Minaguchi M2
Taiki Aizawa M1
Mayuka Ichihara M1
Riku Sasaki M1
Taihei Masuko M1
Kouta Arai B4
Tomoyuki Tsuji B4
Ryo Narita B4
Yudai Nodaguchi B4
Haru Hotchi B4
Riku Maruyama B4
Yumiko Fukuda secretary